مشتریان

تعداد کل مشتریان

1560

مشتریان 30 روز گذشته

300

تعداد حضور در ماه
تعداد مرد و زن
بیشترین خریداران 2 ماه اخیر