آپلود فایل اکسل مشتریان

انتخاب فایل اکسل لیست مشتریان

فایل اکسل لیست مشتریان را انتخاب کنید تا ما برای شما آن را به لیست مشتریان باشگاه مشتریان شما اضافه کنیم.

فایل خود را در اینجا رها کنید یا از طریق دکمه ی زیر فایل اکسل لیست مشتریان خود را انتخاب کنید.
اختصاص هر ستون به یک فیلد

فایل اکسل شما از یک تا چند ستون تشکیل شده است. برای اینکه بفهمیم هر ستون فایل اکسل شما مربوط به کدام فیلد است لطفا فیلد مربوط به هر ستون را در قسمت زیر انتخاب نمایید.
اگر نام و یا نام خانوادگی را ندارید مشکلی ندارد ولی موبایل الزامی می باشد.

موبایل
نام
نام خانوادگی
جنسیت
تاریخ تولد
در حال بارگذاری مشتریان