ارسال پیامک به مشتریان

جنسیت
تاریخ ثبت نام
تاریخ آخرین خرید
کسانی که در بازه زیر خرید داشته اند
تاریخ سالگرد تولد
به طور مثال می خواهید برای کسانی که در هفته ی آینده سالگرد تولدشان هست یک پیامک ارسال کنید.

متن پیامک

برای اینکه نام و نام خانوادگی مشتری در پیامک بیافتد می توانید از کلید واژه های زیر در متن پیامک استفاده کنید:
*FirstName* : نام اختیاری می باشد
*LastName* : نام خانوادگی اختیاری می باشد
*ClubName* : نام باشگاه مشتریان شما الزامی می باشد

تعداد پیامک با توجه به طول کاراکترهای نام، نام خانوادگی یا نام باشگاه مشتریان ممکن است تغییر کند.